ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវមានការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត?

ការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះវាផ្តល់ជូនបុគ្គលម្នាក់ៗ និងក្រុមគ្រួសារ នូវសុវត្ថិភាព និងសន្តិភាពផ្លូវចិត្ត តាមរយៈការឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសិនបើអ្នករកប្រភពចំណូលមិនមានលទ្ធភាពធ្វើការ ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ ឬជំងឺ ឬប្រសិនបើពួកគេលែងនៅតទៅទៀត។

ធ្វើការកក់

សូមបំពេញទម្រង់បែបបទនេះ ដើម្បីធ្វើការសាកសួរអំពីការកក់ ឬទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់តាមរយៈ info@castlebayview.com+855 85 62 66 22 / +855 16 62 66 22 ដើម្បីសាកសួរសួរអំពីភាពទំនេរ និងតំលៃរបស់យើង។ យើងចង់ឱ្យភ្ញៀវកក់ដោយផ្ទាល់ជាមួយយើង ដូច្នេះក្រុមរបស់យើងចង់ឮពីអ្នក។