កាកក់

សូមផ្តល់ពត៌មានបឋមដើម្បីកក់បន្ទប់

សូមបំពេញទម្រង់បែបបទនេះ ដើម្បីធ្វើការសាកសួរអំពីការកក់ ឬទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់តាមរយៈ reservation@castlebayview.com+855 85 62 66 22 / +855 16 62 66 22 ដើម្បីសាកសួរសួរអំពីភាពទំនេរ និងតំលៃរបស់យើង។ យើងចង់ឱ្យភ្ញៀវកក់ដោយផ្ទាល់ជាមួយយើង ដូច្នេះក្រុមរបស់យើងចង់ឮពីអ្នក។
    យើងនឹងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលយើងអាចធ្វើបាន ជាធម្មតាក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង។